Pogoji poslovanja in zasebnost

Z UPORABO TE SPLETNE STRANI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI POGOJI:

Vaš dostop in uporaba spletne strani www.kinesia.si (v nadaljevanju Stran), je predmet naslednjih Pogojev uporabe in Splošnih pogojev spletnih nakupov, ki so skladni z vsemi zakoni in predpisi. Z dostopom do Strani in njeno uporabo sprejemate, brez omejitev ali prilagoditev, te Pogoje uporabe in Splošnih pogoje spletnih nakupov ter potrjujete, da se vsi drugi dogovori med vami in podjetjem Manualna terapija, gibanje in druge storitve, Manca Troha, s.p. prilagodijo glede na to vsebino. Če se ne strinjate in ne sprejmete pogojev brez omejitev in kvalifikacije, vas prosimo, da stran zapustite.

LASTNIŠTVO VSEBINE

Spletna stran in celotna vključena vsebina, vendar ne izključujoča, vsi teksti in podobe (Vsebina) so last in registrirani s strani podjetja Manualna terapija, gibanje in druge storitve, Manca Troha, s.p. ali drugih z vsemi pridržanimi pravicami, razen če je napisano drugače. Vse vsebine, kot so: blagovna znamka, logotip ali storitvena znamka, je tudi registrirana in neregistrirana blagovna znamka podjetja Manualna terapija, gibanje in druge storitve, Manca Troha, s.p. ali drugih. Uporaba Vsebine, razen kot je podana v teh Pogojih uporabe, brez pisnega dovoljenja lastnika Vsebine, je strogo prepovedana. Opozarjamo tudi, da bo podjetje Manualna terapija, gibanje in druge storitve, Manca Troha, s.p. na vse načine, predvidene v zakonu, vključno s kazenskopravnim pregonom, strogo uveljavljala pravice intelektualne lastnine.

UPORABA STRANI

Manualna terapija, gibanje in druge storitve, Manca Troha, s.p. dovoljuje uporabo Spletne strani, kot sledi:

 • slike se ne smejo naložiti;
 • vsebino si lahko naložite, vendar samo za nekomercialno ali osebno uporabo in pod pogojem, da tudi ohranite vsa obvestila o avtorskih pravicah in drugih lastniških obvestilih, vsebovanih na vsebini;
 • prepovedano je distribuirati, spreminjati, kopirati (razen kot je določeno zgoraj), prenašati, razstavljati, ponovno uporabljati, reproducirati, objavljati, licencirati, ustvarjati izpeljanih del, prenašati, prodajati ali kako drugače uporabljati vsebine, brez pisnega dovoljenja podjetja Manualna terapija, gibanje in druge storitve, Manca Troha, s.p.
 • prepovedano je uporabljati Spletno stran za postavitev ali prenos materialov, ki kršijo ali ogrožajo, so lažni, zavajajoči, neprimerni, nadlegujejo, klevetajo, obrekujejo, so vulgarni, opolzki, škandalozni, podžigajoči, pornografski ali posvetni, ali drugih materialov, ki bi lahko snovali ali spodbujali dejanje, ki bi se obravnavalo kot kazenskopravna žalitev, kot povod za civilnopravno tožbo, ali kakorkoli drugače kršili katerikoli zakon. Manualna terapija, gibanje in druge storitve, Manca Troha, s.p. bo popolnoma sodelovala s pravnimi organi ali sodnimi postopki, ki bodo od nje zahtevali ali narekovali razkritje identitete vsakega, ki bo postavil ali prenašal takšne informacije ali material;
 • prepovedano je uporabljati Spletno stran za namene oglaševanja ali v komercialne namene;

ZASEBNOST

Vsi osebni podatki (npr. ime, naslov, telefonska številka ali e-poštni naslov), ki jih posredujete na Spletno stran po elektronski pošti ali kako drugače, se bodo uporabljali v skladu s pravili Zasebnosti, ki so objavljeni na tej strani. Vsaka druga komunikacija ali gradivo, ki ga posredujete na Spletno stran, kot so vprašanja, komentarji, predlogi ali podobno, se obravnavajo kot nezaupni in nelastniški. E-poštni naslov in drugi prenosi ne bodo kodirani ali kako drugače zavarovani. Predstavljate in jamčite, da vse informacije, ki jih zagotavljajte v povezavi z vašo uporabo Spletne strani, so in bodo ostale resnične, točne in popolne ter da boste redno ohranjali in posodabljali te informacije.

RAZVELJAVITEV GARANCIJ

Spletna stran in vsa programska oprema, storitve, vsebina in uporabniška vsebina, ki so na voljo na spletni strani, so predmet sprememb. Zagotovljene so za vas “kot je”, brez garancije katerekoli vrste, bodisi izražene ali posredne, vključno, vendar ne omejeno na, posredna jamstva za prodajo, ustrezajo določenemu namenu, ali ne-kršitvam.

Prosimo, upoštevajte, da nekatere zakonodaje morda ne dovoljujejo izključitve naznačenih jamstev in zato nekatere zgornje izključitve za vas morda ne veljajo. Brez omejevanja zgoraj navedenega Manualna terapija, gibanje in druge storitve, Manca Troha, s.p. niti ne utemeljuje niti ne predstavlja, da z uporabo Vsebine uporabnik ne bo kršil katerekoli pravice tretjih strank, niti da bo Vsebina točna, popolna ali posodobljena. Poleg tega s sklicevanjem na razprave, klepete, postavitve, prenose, elektronske table za obvestila in podobnega. Manualna terapija, gibanje in druge storitve, Manca Troha, s.p. ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti, ki izhajajo iz kakršnihkoli kršitvenih, grozilnih, lažnih, zavajajočih, neprimernih, vznemirjajočih, žaljivih, obrekljivih, vulgarnih, opolzkih, škandaloznih, podžigajočih, pornografskih ali posvetnih oziroma katerihkoli stvari, ki bi lahko predstavljale ali spodbujale ravnanje, ki bi se obravnavalo kot kaznivo dejanje, dajalo povod za civilnopravno odgovornost ali drugače kršilo kakršenkoli zakon na katerikoli lokaciji te spletne strani.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

To Stran uporabljate na lastno odgovornost. Manualna terapija, gibanje in druge storitve, Manca Troha, s.p. ali njeni pridruženi subjekti in drugi subjekti, ki so vključeni v ustvarjanje, reproduciranje ali izročanje spletne strani in njihovi posamezni direktorji, uslužbenci, zaposleni, agenti, ter predstavniki, niso odgovorni za katerokoli neposredno, posredno, kazensko, naključno, specialno, posledično, svarilno in kazensko škodo, ki bi utegnila izvirati iz spletnih strani ali bi bila povezana z njeno uporabo ali njeno vsebino, naj bo osnovana na pogodbi, odškodninski odgovornosti, objektivni odgovornosti ali kako drugače, četudi so obveščeni o možnosti takšne škode.

Prosimo, upoštevajte, da nekatere zakonodaje morda ne dovoljujejo izključitve naznačenih jamstev, zato nekatere zgornje izključitve za vas morda ne veljajo.

POVEZAVE DO SPLETNIH STRANI TRETJIH STRANK

Spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani, ki so v lasti ali upravljanju s strani drugih oseb. Take povezave so na voljo le v vašo korist. Manualna terapija, gibanje in druge storitve, Manca Troha, s.p. ne nadzira in ne odgovarja za vsebine, zasebnost ali varnost na teh lokacijah. Brez omejevanja zgoraj navedenega Manualna terapija, gibanje in druge storitve, Manca Troha, s.p. izrecno zavrača vsakršno odgovornost, še posebej:

 • če take strani kršijo pravice intelektualne lastnine katerekoli tretje stranke;
 • če so netočne, nepopolne ali zavajajoče;
 • če niso primerne za prodajo ali za določen namen;
 • če ne zagotavljajo ustrezne varnosti;
 • če vsebujejo viruse ali druge stvari destruktivne narave;
 • če so žaljivi ali obrekljivi.

Manualna terapija, gibanje in druge storitve, Manca Troha, s.p. ne potrjuje vsebine, ali katerihkoli proizvodov ali storitev, ki so na voljo na takih straneh. Če vzpostavite povezavo do takšnih spletnih strani, to storite na lastno odgovornost in brez dovoljenja od Manualna terapija, gibanje in druge storitve, Manca Troha, s.p.

REVIZIJA POGOJEV UPORABE

Manualna terapija, gibanje in druge storitve, Manca Troha, s.p. lahko kadarkoli in brez obvestila spremeni te Pogoje uporabe in posodobi te informacije. Vezani ste na te spremembe, zato morate za pregled veljavnih Pogojev uporabe periodično obiskati to stran.

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce in zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: posameznik), ki sodelujejo z Manualna terapija, gibanje in druge storitve, Manca Troha, s.p. (v nadaljevanju: podjetje) o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naše podjetje.

Spletna stran www.kinesia.si preko katere se predstavlja javnosti, je last podjetja Manualna terapija, gibanje in druge storitve, Manca Troha, s.p.

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije za posameznike, na kakšen način naše podjetje kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag, ki jih opisujemo v nadaljevanju.

KONTAKTNA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi Splošne uredbe stopijo v kontakt s kontaktno osebo za varstvo osebnih podatkov:

Manca Troha

Velike Žablje 37e, 5263 Dobravlje, Slovenija

E-pošta:
Telefon: +386 41 973 585

NAMENI OBDELAVE IN PODLAGE ZA OBDELAVO PODATKOV

Podjetje zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.

ZAKONITI INTERES

Podjetje lahko osebne podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva. Slednje ni dopustno, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa podjetje vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo.

OBDELAVA NA PODLAGI PRIVOLITVE OZ. SOGLASJA

Podjetje posameznika zaprositi za privolitev oz. soglasje. Tako lahko obdeluje določene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik poda za to soglasje:

 • naslov prebivališča in naslov elektronske pošte za namene obveščanja in komunikacije,
 • davčna številka oziroma EMŠO za namene morebitne izvršbe v primeru neizpolnitve obveznosti (npr. neplačilo računa),
 • fotografije, video posnetki in druge vsebine, ki se nanašajo na posameznika (npr. Objava slik posameznikov na spletni strani podjetja) za namene dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih podjetja;
 • druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.

Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in v nekem trenutku tega več ne želi, lahko zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski pošti na ali z redno pošto na naslov podjetja.

HRAMBA IN IZBRIS OSEBNIH PODATKOV

Podjetje bo hranilo osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor podjetje podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo hranilo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri podatki hranijo za časa sodelovanja s podjetjem, nekatere podatke pa je treba hraniti trajno.

Osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, podjetje hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 6 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med posameznikom in podjetjem do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani podjetje podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, bo podjetje hranilo do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh.

Podjetje lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe mora podjetje osebne podatke učinkovito in trajno izbrisati ali anonimizirati, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV IN IZNOS PODATKOV

Podjetje lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje podjetje so predvsem:

 • ponudniki pravnega in poslovnega svetovanja;
 • vzdrževalci infrastrukture (videonadzor, varnostne, čistilne storitve);
 • vzdrževalci informacijskih sistemov;
 • ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku (npr. Telekom, Microsoft, Google);
 • ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Google, Facebook, Instagram ipd.).

Podjetje v nobenem primeru ne bo posredovalo osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene.

PIŠKOTKI

Spletna stran podjetja deluje s pomočjo t.i. piškotkov. Piškotek (angl. cookie) je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja posameznik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

NAŠTETI PIŠKOTKI NA STRANI:

VAROVANJE PODATKOV IN TOČNOST PODATKOV

Podjetje skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu vaših osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščitene z geslom.

PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OBDELAVE PODATKOV

V skladu s Splošno uredbo ima posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:

 • zahteva lahko informacije o tem, ali imamo njegove osebne podatke in, če je tako, katere podatke imamo ter na kakšni podlagi jih imamo in zakaj jih uporabljamo.
 • zahteva lahko dostop do svojih osebnih podatkov, kar mu omogoča, da prejme kopijo osebnih podatkov, ki jih ima podjetje ter preveri, ali jih podjetje obdeluje zakonito.
 • zahteva lahko popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov.
 • zahteva lahko izbris svojih osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavlja svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave.
 • ugovarja lahko nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se podjetje sklicuje na zakoniti poslovni interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani s posameznikovim posebnim položajem; posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati, če podjetje obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja.
 • zahteva lahko omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih podatkov, na primer, če posameznik želi, da podjetje ugotovi točnost ali da se preverijo razlogi za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov.
 • zahteva lahko prenos svojih osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu upravljavcu, v kolikor je to mogoče in izvedljivo.
 • prekliče lahko privolitev oziroma soglasje, ki ga podal za zbiranje, obdelavo in prenos svojih osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da je umaknil svojo privolitev, bo podjetje prenehalo obdelovati osebne podatke za namene, ki jih prvotno sprejel, razen če podjetje nima druge zakonite pravne podlage za to, da to stori zakonito.

Če želi posameznik uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, lahko pošlje zahtevek po elektronski pošti na ali z redno pošto na naslov podjetja. Dostop do posameznikovih osebnih podatkov in uveljavljene pravic je za posameznika brezplačno. Vendar pa lahko podjetje zaračuna razumno plačilo, v kolikor je zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. V takšnem primeru lahko podjetje zahtevo tudi zavrne.

V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bo morebiti moralo podjetje od vas zahtevati določene informacije, ki mu bodo pomagale pri potrditvi identitete posameznika, kar je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.

Če ima posameznik kakršnakoli vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko vedno obrnete na naše podjetje preko elektronske pošte na ali z redno pošto na naslov podjetja.

Imate vprašanje?

Kontaktirajte nas ali se naročite na termin in z veseljem vam bomo svetovali.